Oferta

1. PODSTAWY SCRUM (AUTORSKIE)

Szkolenie jednodniowe (8 godzin), zapewnia podstawy potrzebne do zrozumienia założeń Scrum.

Grupa docelowa: Szkolenie dedykowane dla wszystkich entuzjastów zwinnego podejścia zarządzania projektami, osób które chcą się zapoznać z podstawami teoretycznymi i praktycznymi zwinnym podejść zarządzania projektami (agile) oraz zacząć stosować je w życiu.

Agenda
 • Wstęp do Scrum
 • Kiedy używamy Scrum a kiedy nie?
 • Modelowy zespół Scrum - Role i zakresy odpowiedzialności – Product Owner, Scrum Master, Development Team
 • Szkielet Scrum (framework)
 • Najważniejsze pojęcia czyli co to jest Rejestr produktowy (Product Backlog), rejestr zadań (Sprint Backlog), rejestr blokad (Impediments Backlog)
 • Przebieg iteracji (sprint)
 • Monitorowanie postępów prac (Sprint Burndown, definicja prędkości zespołu)
 • Monitorowanie przebiegu projektu, Release Burndown
 • Demo oraz Retrospekcje
 • Analiza i adaptacja
 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania i odpowiedzi
 • Na życzenie mini test zdobytej wiedzy

Cena: 1200 netto + VAT od osoby


2. PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI SCRUM PSM1/PSPO1 (AUTORSKIE)


Kompleksowe 2 dniowe (ok.16 godzin) szkolenie, zawiera teorie połączoną z wieloma zadaniami praktycznymi, warsztatami, grami i ćwiczeniami do samodzielnego rozwiązania oraz pracy projektowej w mini zespołach.

Grupa docelowa: Dla praktyków Scrum, osób chcących przejść transformacje na podejście zwinne oraz każdego, kto chce usystematyzować posiadaną wiedzę tak, aby z jednej strony być w stanie pracować ze Scrum, a z drugiej przygotować się do zdania certyfikacji PSM w ramach  scrum.org.

Agenda
Dzień 1
 • Przedstawienie różnic podejścia klasycznego i zwinnego 
 • Wstęp do Agile, ewolucja Scrum 
 • Scrum Framework 
 • Wizja projektu 
 • Rejestr produktowy (Product Backlog) a rejestr wdrożeniowy (Release Backlog) 
 • Kiedy wiemy, że coś jest zrobione? 
 • Proces estymacji (Planning Poker)
 • Ograniczenie czasowe w Scrum (Time Box) 
 • Planowanie iteracji (Sprint Planning) a rejestr zadań (Sprint Backlog) 
 • Podsumowanie pierwszego dnia 
 • Pytania i odpowiedzi
Dzień 2
 • Modelowy zespół Scrum – role i odpowiedzialności
 • Rola i wyzwania w pracy Scrum Mastera
 • Zespoły dystrybuowanie geograficznie
 • Monitorowanie przebiegu projektu
 • Wyniki prac zespołu
 • Nieustanne usprawnianie procesu
 • Porządki w rejestrze produktowym (Backlog Refinement)
 • Zmiany planów wydań
 • Zwinne praktyki developerskie/ testowanie w agile
 • Pojęcie długu technicznego
 • Skalowanie Scrum
 • Scrum Scrumów i Nexus
 • Dostępne ścieżki certyfikacyjne
 • Mini test
 • Pytania i odpowiedzi

Cena: 2000 netto + VAT od osoby


3. JIRA NA POZIOMIE ADMINISTRACYJNO- PROJEKTOWYM


Czas trwania: 2 dni (ok. 14 godzin)


Grupa docelowa: Szkolenie dedykowane jest dla osób, które pełnią lub będą pełnić rolę administratorów Jira w organizacji na poziomie projektowym i posiadają już podstawową wiedzę w zakresie użytkowania i administracji projektami w Jira.


Środowisko: Jira Cloud - uczestnik szkolenia powinien posiadać dostęp do własnego środowiska Jira lub dostęp zostanie mu przydzielony na czas szkolenia.

Agenda
1. Rola i zastosowanie
 • Kontener na zgłoszenia (ang. issue tracker)
 • Tworzenie oprogramowania (planowanie, implementacja)
 • Śledzenie postępu prac
 • Raportowanie
2. Typy projektów
 • Obsługa zgłoszeń i zadań
 • Klasyczne zarządzanie projektem
 • Zwinne zarządzanie projektem
  • Kanban
  • Scrum
  • inne
3. Zarządzanie użytkownikami
 • Uprawnienia administracyjne
 • Użytkownicy, grupy, role
 • Aplikacje i zarządzanie licencjami
4. Konfiguracja i administracja nowego projektu
 • Schematy i terminologia typów zgłoszeń
 • Konfiguracja atrybutów zgłoszenia i jego widoków
 • Konfiguracja Workflow
 • Notyfikacje, ekrany, pola
 • Wykorzystanie wersji i komponentów
 • Aspekty bezpieczeństwa (przypisywanie użytkowników do ról, definiowanie uprawnień, poziomy uprawnień do zgłoszeń)
5. Budowa zaawansowanego workflow
 • Domyślny przepływ prac (ang. workflow)
 • Praca z edytorem
 • Statusy, resolutions oraz przejścia między stanami
 • Validators, Conditions oraz Post Functions
 • Przykład konfiguracji krok po kroku
 • Rozszerzenie funkcjonalności istniejącego Workflow
6. Obsługa zgłoszeń
 • Widoki
 • Rodzaje estymacji
 • Łączenie zgłoszeń (relacje)
 • Priorytety
 • Time tracking
 • Integracja email
7. Efektywna praca
 • Kanban (konfiguracja tablicy)
 • Scrum ( rejestr wymagań, scrum board, wykres wypalenia)
 • Raporty
 • Dashboard projektu
8. Dodatki (Atlassian market)
 • Integracja z repozytorium kodu SVN/GIT
 • Integrity checker, helpers
 • Support tools
 • Inne popularne dodatki
9. Tips&Tricks
 • Masowe edycje
 • Filtrowanie podstawowe i zaawansowane poprzez język Java Query Language
 • Skróty klawiszowe
 • Import danych do Jira
 • Informacje o okienku maintenance
10. Sesja pytań i odpowiedzi

4.  PREZENTACJE NA GODZINY


Stale rozwijane! Aspekty możliwe do pokrycia na dzień dzisiejszy to między innymi:
 1. Standardy deweloperskie, testowe i narzędzia w agile 
 2. Efektywna i ciekawa retrospekcja 
 3. Definicja wymagań w scrum 
 4. Role i odpowiedzialności w zespołach scrum 
 5. Możliwości Jira w projektach zwinnych 
 6. Autorski proces testowy w Jira 
 7. Testowanie w agile

Koszt: indywidualny, w zależności od potrzeb

5.  SESJE COACHINGOWE (1 NA 1 LUB Z ZESPOŁEM)

 • Sesja z Product Ownerem
 • Sesja ze Scrum Masterem
 • Sesja z Development teamem
 • Sesje z managementem
Koszt: indywidualny, w zależności od potrzeb


6.  BADANIE/AUDYT ORGANIZACJI


Cel: dostarcza organizacji informacji zwrotnej na temat sposobu i jakości pracy oraz stosowania się do przyjętej metodyki pracy w ramach prowadzonych przez siebie projektów(np. Scrum, Kanban). Wskazuje obszary gdzie wymagane są poprawki i/lub usprawnienia oraz obszary gdzie organizacja dobrze sobie radzi.

Metodyka: Badanie poprzedza ankieta skierowana do całej organizacji. Właściwe badanie to sesja z wybranym zespołem projektowych, która ma na celu przegląd stosowanych praktyk skorelowanych z frameworkiem Scrum, Kanban. Audyt w ramach możliwości przeplatany jest sesjami szkoleniowymi, grami, ćwiczeniami grupowymi które edukują, budują pracę grupową i pozwalają również innym zespołom w organizacji skorzystać i czegoś nowego się nauczyć.

Adresaci: oferta skierowana do firm, które stosują zwinne metodyki prowadzenia projektów. Chcą dowiedzieć się w jakim stopniu wybrane podejścia zwinne są stosowane w ramach ich organizacji, zespołów projektowych oraz chcą w oparciu o uzyskane rekomendacje poaudytowe, ulepszyć aktualne wykorzystywane praktyki i procesy.

Czas trwania:
 • Audyt skrócony 2-3 dni w ciągu zależności od długości trwania sprintu i odpowiadających spotkań w ramach badanego zespołu
 • Audyt rozszerzony 5 dni i więcej rozłożone w czasie trwania sprintu, nawet w okresie 1 miesiąca
Długość trwania audytu i sposób jego przeprowadzenia zależy od organizacji Klienta. Po przeprowadzeniu audytu dostarczam dokumentację wraz z zaleceniami pokontrolnymi.
Korzyści dla firmy z przeprowadzenia audytu:
 • Dostaniesz zebraną wiedzę na temat własnej organizacji poprzez feedback w ramach anonimowej ankiety na wejściu (przed audytem)
 • Uzyskasz bezstronną i obiektywną opinię fachowca na temat faktycznego stanu Twojej organizacji na przykładzie audytowanego zespołu scrum i wykorzystywanych przez niego praktyk.
 • Otrzymasz stopień zgodności zasad stosowania scrum przez audytowany zespół w oparciu o framework scrum uzupełniony o dodatkowe praktyki wytwórcze.
 • Dostaniesz przebadany stopień wiedzy posiadanej przez audytowany zespół w kwestii stosowania zasad frameworku scrum
 • Wzmocnienie świadomości i wiedzy pracowników w zakresie wiedzy o scrum (prezentacje, gry, ćwiczenia)
 • Zidentyfikowane obszary potencjalnego udoskonalenia procesu wytwórczego poprzez dostarczenie zestawu rekomendacji ulepszenia procesu w ramach raportu poaudytowego
Termin: w zależności od zapotrzebowania Klienta

Koszt: indywidualny, w zależności od czasu trwania audytu

7. WDROŻENIE REKOMENDACJI POAUDYTOWYCH


Cel: wprowadzenie/usprawnienie działania projektu w ramach metodyk zwinnych- on-site agile coaching. Maksymalizacja efektywności zespołu.


Metodyka: zgodna z metodyką całego projektu.

Adresaci: oferta skierowana do firm, które stosują zwinne metodyki prowadzenia projektów. Dla organizacji, które chcą poprawić w wybranym podejściu zwinnym prace zespołów projektowych lub chcą wdrożyć i w pełni używać narzędzia wspierające metodyki zwinne.

Czas trwania: Czas wdrożenia rekomendacji oraz sposób jej przeprowadzenia zależy od zakresu prac i organizacji Klienta. Termin: w zależności od zapotrzebowania KlientaKoszt: indywidualny


8. ROLA SCRUM MASTERA I PRODUCT OWNERA

Cel: Objęcie roli Scrum Mastera bądź Product Ownera na projektach informatycznych realizowanych w metodykach zwinnych. Uzupełnienie brakujących kompetencji w zespole Klienta, zapewnienie jakości i wysokich standardów pracy.

Metodyka: zgodna z metodyką całego projektu i rekomendacjami poaudytowymi.

Adresaci: oferta skierowana do firm, które stosują lub chcą stosować zwinne metodyki prowadzenia projektów i którym brakuje kompetencji w wybranych obszarach. Chcą poprawić w wybranym podejściu zwinnym prace organizacji, zespołów projektowych, aby zmaksymalizować efektywność zespołu

Czas trwania: W zależności od wymagań projektowych.

Termin: w zależności od zapotrzebowania Klienta.

Koszt: indywidualny, w zależności od trwania projektu.


9. QUALITY ASSURANCE. ARCHITEKTURA TESTÓW, PLANOWNIE, PRZEPROWADZANIE TESTÓW.


Metodyka: zgodna z metodyką całego projektu

Adresaci: oferta skierowana do firm, które stosują zwinne metodyki prowadzenia projektów. Chcą poprawić w wybranym podejściu zwinnym prace organizacji, zespołów projektowych, aby zmaksymalizować efektywność zespołu.

Czas trwania: W zależności od wymagań projektowych

Termin: w zależności od zapotrzebowania Klienta

Koszt: indywidualny, w zależności od trwania projektu


NOTY BIOGRAFICZNE TRENERÓW


Trenerzy

DOŚWIADCZENIE TreNERSKIE

Rafał Stańczak - Scrum Master, Agile Coach, Test Manager. 11 lat doświadczenia w branży IT. 5 lat w konsultingu i szkoleniach, ok. 200 osób przeszkolonych(między innymi Polska, Luksemburg, Filipiny, Szwajcaria).


Szkolenia zamknięte i otwarte
Posiadane certyfikaty
Professional Scrum Master I, Certified Scrum Master, 
Professional Scrum Product Owner,
ISTQB Tester, ISTQB Agile Tester, ISTQB Test Manager,
UX PM level I I II,
IPMA Project Manager Level D
Specjalizacje szkoleniowe
Scrum (podstawy, framework, zapewnianie jakości w scrum, definicja wymagań w agile w opariu o metodę user story/acceptance criteria)
Administracja Jira,
Narzędzia wspierające agile
Doświadczenia doradcze
Audyty scrum w organizacjach (audyty wewnętrznych działów IT zawierające w sobie elementy coachingu połączone ze szkoleniami, rozmowy 1 na 1), 
Konfiguracja i wykorzystanie narzędzia Jira w projektach IT,
Testy w projektach zwinnych.
Członek
organizacji
Scrum Alliance
SJSI (Stowarzyszenie Jakości  Systemów Informatycznych)
Doświadczenie zawodowe
03.2013 – aktualnie Orbium Sp. z o. o., test & quality assurance manager/globalny agile coach w szwajcarskiej firmie konsultingowe z sektora bankowego. Odpowiedzialny za zapewnianie jakości w ramach portfela produktów globalnego działu tworzenia oprogramowania (wspierających Avaloq Core Banking System), ewangelista Scrum w ramach całej firmy, coach (włączając w to osoby po stronie klientów firmy), wsparcie Product Ownerów, liniowy kierownik zespołu testowego, wspierający prace zespołów deweloperskich, organizator i nadzorujący kampanie testowe.

01.2012 – 02.2013 pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o. o. (European Directories), quality assurance & change manager, odpowiedzialny za jakość projektów w ramach działu IT, zarządzający zespołem testowym,  organizujący procesy change & incident management w zgodzie z wytycznymi i dobrymi praktykami ITIL (procesy, formularze, e.g. RFC workflowy, macierze RACI)

05.2010 – 02.2013 pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o. o. (European Directories), test manager, odpowiedzialny za zapewnianie jakości w ramach działu Rozwoju Online, nadrzędna kontrola nad serwisem głównym pkt.pl, członek globalnego zespołu Scrum, pracujący blisko z właścicielami produktu i zespołami developerskimi.

09.2007 – 05.2010 Acxiom Global Service Center Poland Sp. o. o., tester oprogramowania w projektach migracji i selekcji danych zarządzanych w oparciu o framework SCRUM dla jednej z największych firm na świecie z branży telekomunikacyjnej.

WYKSZTAŁCENIE

10.2010 – 07.2011 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Wiener Institut fur International Wirtschaftsve, executive MBA.

07.2009 – 10.2009 Trening project management IPMA D zakończony egzaminem certyfikacyjnym.

10.2008 – 06.2009 Politechnika Warszawska, studia podyplomowe Zarządzanie Projektami IT


09.2002 – 06.2007 Politechnika Łódzka, Informatyka, kierunek: Inżynieria oprogramowania & Systemy sieciowe

REFERENCJE

Na życzenie
Maria Barszczewska
główne 
Kompetencje

Maria Barszczewska - IT Project Management, Analiza wymagań biznesowych na potrzeby projektów wdrożeniowych w IT (Sektor Bankowy, Sektor Publiczny) zarządzanie i przeprowadzenie testów, lider zespołów budujących rozwiązania na potrzeby klienta.
Wybrane 
DoświadczeniE 
 • Duży Europejski Bank w Polsce (Release Management): Zarządzanie cyklem wydania projektów (portfel ok 23 mini projektów) 
 • Organizacja pozarządowa (Projekt i wdrożenie aplikacji B2B do zarządzania stażami): Project Manager\Scrum Master.
 • Duży Polski Bank (wdrożenie systemu Core i aplikacji sprzedażowych - Consumer Finance): Lider i analityk biznesowy w zespole budującym aplikację zbierającą dane na temat wyników pracowników działów windykacji i sprzedaży.
 • Duży Polski Bank (wdrożenie aplikacji przed sprzedażowej dla klienta detalicznego i SME): analiza wymagań biznesowych, przygotowanie projektów szczegółowych ekranów, przygotowanie strategii testów projektu.
przykładowa 
rola
Zbudowanie zespołu projektowego do podstaw, udział w projektach w roli Scrum MasteraAgnieszka Skłodowska
GŁÓWNE 
KOMPETENCJE

Agnieszka Skłodowska - budowanie zespołu projektowego od podstaw, udział w projektach w roli Product Owner, prowadzenie projektów w metodykach Agile, w środowisku wielokulturowym, w różnych strefach czasowych.
Certyfikaty
ISTQB
WYBRANE 
DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE
 • Duży polski bank, projekt wdrożenia systemu obsługi wniosków kredytowych.Rola product Ownera dla strumienia prac tworzącego system obsługi klientów z sektora SME. 
 • Globalna firma FMCG, projekt wdrożenia systemu zarządzania danymi cyfrowymi (digital asset management) dla całej organizacji, Rola Product Owner. Zespół był globalny i obejmował wiele narodowości i stref czasowych. 
 • Globalna firma FMCG, projekt wdrożenia systemu zarządzania portfelem inicjatyw, Rola Product Owner. Zespół był globalny i obejmował wiele narodowości i stref czasowych. 
 • Duży Polski Bank (wdrożenie systemu Core) Lider i analityk biznesowy w zespole budującym główny system banku w obszarze księgowości.


ZADOWOLENI KLIENCI


Raiffeisen Polbank logo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz